Cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22/03/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 00:30 SITC DANANG 6,5 161,9 18.078 699,PW LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM
2 02:30 SITC FUJIAN 8,8 172 21.196 DV6,9 LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
3 02:30 JARU BHUM 7,7 172 19.949 HA35,17,19 LH NAM DINH VU CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
4 04:30 YM HEIGHTS 8 168,8 19.104 699,PW LH NAM HAI DINH VU SINGAPORE CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
5 04:30 YM HORIZON 8,5 168,8 19.104 699,PW LH NAM HAI DINH VU HONG KONG CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
6 04:30 SWAN RIVER BRIDGE 7,1 172 21.918 DT,HC43 LH TAN VU TAIWAN CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
7 04:30 GREEN CLARITY 8,8 172,1 22.384 DV6,9,970KW LH VIP GREEN PORT MALAYSIA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
8 04:30 HAIAN TIME 7,6 161,9 18.055 689,35 LH HAI AN DA NANG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
9 04:30 VENUS GAS 4,8 99,9 3.695 TP2,3 LH EURO DINH VU QUANG NGAI CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
10 05:00 VIPMACO (SB) 2,6 79,9 4.406 LH TLVC QUANG NINH CTY TNHH HANG HAI VIET PHONG
11 06:00 SUNNY CALLA 7,4 141 11.775 SK,ST LH GREEN PORT CHINA CN CTY TNHH MTV VAN TAI DONG NUOC VANG TAI HP
12 06:30 WAN HAI 272 7,6 172,1 21.762 K1,44 LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
13 06:30 TS MAWEI 7,3 147,9 13.319 HA17,19 LH VIP GREEN PORT CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
14 06:30 VASI MOON 7,6 168 21.614 DT,43 LH DINH VU CHINA CN CTY TNHH MTV VAN TAI DONG NUOC VANG TAI HP
15 07:00 CONG THANH 09 (SB) 6,6 79 4.999 LH TU LONG SAI GON CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
16 08:30 GREAT DOLPHIN 5,2 115 7.695 HA18,DX1 LH HAI LINH CHINA CTY CPTM DUC THO
17 08:30 SKY IRIS 7 137,6 12.312 HC34,36 LH TAN VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
18 09:00 SEASPAN CHIBA 10,5 268,5 59.635 TC99,86 LH HICT CHINA CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG
19 09:30 QUANG HUY 36 2,6 79,8 2.901 CT BEN LAM QUANG NINH CTY TNHH VTB TAN PHAT
20 10:00 PHU LINH 169 2,6 69,9 1.917 N/A HON DAU CUA LO CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
21 10:00 SMART RISING 7 99,9 6.053 HC44,54 LH CHUA VE CHINA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
22 10:00 NAM PHAT 18 (SB) 2,5 64,1 1.272 LH BEN LAM DUNG QUAT CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
23 10:30 NEW VISION 8,4 184 23.399 HP006,DV9 LH MPC PORT SAI GON CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG MAI VAN SON
24 10:30 OTANA BHUM 7,6 148 13.883 HA17,19 LH NAM DINH VU HONG KONG CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
25 12:00 NEW ENERGY 5,5 160,2 14.603 HC36,44,45 LH HOANG DIEU THANH HOA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
26 12:30 LE YI 8 182,7 29.160 K1,43 LH TAN VU SINGAPORE DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
27 13:00 ONE CONTRIBUTION 11,5 316 89.880 TC99,86,62,A8 LH HICT CHINA CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
28 15:30 HAI DAT 68 2,8 78,6 3.228 LH BEN LAM QUANG NINH CTY TNHH TMDV VAN TAI HAI LONG
29 16:00 GAS EASTERN 3,9 99,9 5.215 689,699 LH DAI HAI CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
30 16:30 JI RUN 7 134,1 8.703 689.BD2 LH NAM DINH VU DA NANG CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
31 17:30 DUY BINH 25 2,6 69 2.424 VC NAM NINH HAI DUONG CTY TNHH VAN TAI BIEN DUY BINH
32 18:30 VIETSUN FORTUNE 6,2 117 7.990 689,BD2 LH CANG 128 SAI GON CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
33 20:30 BIENDONG MARINER 7,4 149,5 12.474 HC36,43 LH TAN VU VUNG TAU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
34 22:00 HE CHENG 3 3,8 90,9 5.280 HC34,36 LH HOANG DIEU MACAO CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
35 22:30 INFERRO 7 172 23.412 DT,HC36 LH TAN VU CHINA CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
36 22:30 OSG BEAUTEC 6,4 129,6 8.283 HA18,19 LH CANG 128 HONG KONG CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 07:30 BINH NGUYEN 99 (SB) 5,8 78,6 4.560 VC TLVC DONG HAI CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
2 08:30 TAN CANG PIONEER 5,3 118 6.850 689,BD2 LH CANG 128 LACH HUYEN 2 SITC VIETNAM
3 09:00 NAM PHAT 18 (SB) 2,5 64,1 1.272 SC HOANG DIEU BEN LAM CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
4 09:30 PHU LINH 169 2,6 69,9 1.917 LH DONG HAI HON DAU CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
5 10:00 GAS EASTERN 4 99,9 5.215 PW,699/BD2,689 SC EURO DINH VU DAI HAI CTY TNHH DVHH DONG DUONG
6 13:00 LONG TAN 168 (SB) 4,2 91,9 6.023 HC34,46 LH CANG CA HA LONG LACH HUYEN 1 CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
7 13:30 CHAU THANH SHIP 36 4,3 69 2.179 VC BEN LAM TU LONG CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
8 15:30 TRUONG NGUYEN 18 (SB) 5,8 91,8 4.557 HC28,47 LH TU LONG HON DAU CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
9 16:00 NGOC LAN 17 (SB) 2,6 79,8 4.210 VC TIEN MANH TU LONG CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
10 19:30 TAN CANG PIONEER 5,3 118 6.850 689,BD2 LH LACH HUYEN 2 CANG 128 SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 SITC WEIHAI 8,4 142,7 12.827 689,BD2 LH DA NANG TAN CANG 189 SITC VIETNAM
2 03:30 BIENDONG MARINER 8,5 149,5 12.474 HC44,43 LH SAI GON TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
3 03:30 SITC HAKATA 7,2 161,9 18.069 DV6,DV9 LH THAILAND DINH VU SITC VIETNAM
4 05:30 SKY IRIS 7 137,6 12.312 HC34,36 LH TO ORDER TAN VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
5 05:30 HAIAN LINK 9 147 15.204 HA35,18 LH SAI GON HAI AN CTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
6 05:30 NO.2 ASIAN PIONEER 8,1 126,5 12.421 HA17,19 LH KOREA EURO DINH VU CTY CPTM DUC THO
7 07:30 OSG BEAUTEC 7 129,6 8.283 HA35,18 LH CHINA CANG 128 CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG
8 07:30 INFERRO 8,3 172 23.412 DT,43,1200KW LH TAIWAN TAN VU CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
9 07:30 OSLO TRADER 8 172 23.428 K1,44,1200KW LH PHILIPPINES TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10 08:00 RUN LONG 7,5 127,9 9.157 689,BD2 LH HONG KONG NAM HAI CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11 08:30 APOLLO PACIFIC 5,3 102 2.996 HC28,46 LH THAI BINH THANG LONG GAS CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
12 09:30 WARNOW BOATSWAIN 8,7 180,4 21.281 K1,43,875KW LH SINGAPORE TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
13 09:30 JI RUN 7,4 134,1 8.703 HA17,19 LH CHINA NAM DINH VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14 10:00 GUIBEI 62399 3 52 LH CHINA HOANG DIEU CTY TNHH THUY CHI
15 10:00 MORNING VINAFCO 8,1 115 8.721 HC44,54 LH SAI GON CHUA VE CTY CP VTB VINAFCO
16 10:30 HOANG BACH 18 4,8 79,8 3.145 LH AN GIANG TIEN MANH CTY CP DAU TU THUONG MAI VA VAN TAI HOANG BACH
17 11:00 THANH LIEM 09 2,5 78,7 3.234 VC HAI DUONG TLVC CTY TNHH TM HIEU MINH
18 12:30 CHAU THANH SHIP 36 4,3 69 2.179 LH NHA TRANG BEN LAM CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
19 13:30 MILD JAZZ 8,4 147,9 13.276 HA17,HA19 LH CHINA NAM DINH VU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
20 13:30 SINAR SIGLI 6,6 172 28.656 K1,43 LH JAPAN TAN VU HOI AN COMPANY LTD
21 15:30 SENNA 3 4,8 96 3.003 689,699 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
22 16:30 HAI HA 58 4,7 87,5 4.095 HC47 LH CAM RANH VIET NHAT CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
23 23:30 JINYUNHE 6,9 182,9 24.244 HA35,699 LH HONG KONG NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 05:00 QUANG HAI 66 2,5 79,8 3.187 FR DIEN CONG HAI DUONG
2 07:00 HAI ANH 26 2,7 79,6 3.070 LH QUANG NAM CHINFON
3 07:00 DUC MINH 555 (SB) 4,5 76,9 3.065 LH DA BAC THANH HOA
4 07:30 HOANG AN 568 4,6 69,8 1.985 LH CHINFON QUANG NAM
5 07:30 TRUONG THANH 268 (SB) 2 77,9 2.540 VC PHU THAI HOANG THACH
6 08:00 THAI SON 16 (SB) 5 79,2 3.800 LH DA BAC DONG NAI
7 08:00 VTT 169 (SB) 3 79,9 4.468 LH BEN KIEN QUANG NINH
8 08:30 TRUONG AN 06 (SB) 2,8 95,1 6.832 LH QUANG NGAI TRUONG AN
9 09:00 VIET THUAN 35 2,2 68,3 1.930 LH THAI BINH GIA DUC
10 09:00 PHUONG NAM 126 (SB) 2,8 79,9 5.337 LH HAI DUONG QUANG NINH
11 11:00 HA HAI 66 (SB) 4,6 79,8 3.402 LH VUNG TAU HAI DUONG
12 13:00 NGOC MINH 45 2,5 79,8 3.124 CT THAI BINH CHINFON
13 17:00 HOA PHUONG DO 2,9 52,4 174 LH BACH LONG VI CANG 128